ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN DEKKER DECORATION B.V.
PER 1 AUGUSTUS 2018

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Dekker Decoration B.V., statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer, kantoorhoudende aan Luchterweg 30, 2211 SZ Noordwijkerhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 65207467.
1.


Onze verkoop-en_leveringsvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, waarbij wij als verkoper optreden, tenzij wij ons tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk met enige andere voorwaarde(n) akkoord hebben verklaard. Voor zover aldus geen afwijkende voorwaarde(n) door ons geaccepteerd zijn, gelden onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een eventueel door ons geaccepteerde afwijkende voorwaarde bindt ons uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst waarvoor wij deze hebben geaccepteerd. Een relatie die wij deze voorwaarden hebben toegezonden of die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van ons heeft gekocht, wordt geacht bij nadien door hem op welke wijze dan ook opgegeven orders stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met toepasselijkheid van de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een algemene verwijzing door een relatie naar diens algemene (inkoop)voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.


2.


Alle door ons verstrekte aanbiedingen zijn in ieder opzicht vrijbliivend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door onze schriftelijike bevestiging ervan aan de koper of door onze uitvoering ervan. Prijzen worden berekend naar de prijs, geldend op de datum van aflevering. Door ons opgegeven prijzen gelden slechts als richtprijs. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bestelde goederen, die wij niet in voorraad hebben, worden door ons in de regel niet in nota gehouden. De overeenkomst wordt geacht ten aanzien van de goederen te zijn ontbonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. Wij behouden ons het recht voor prijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van bevoegde instanties die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper door te berekenen ongeacht of deze voorzienbaar waren.


3.


De transportkosten zijn voor rekening van de koper, behoudens bij levering binnen Benelux van zendingen boven € 750,- netto, exclusief BTW, in welke gevallen de levering franco huis zal geschieden. De wijze van verzending wordt door ons bepaald. Wij verzorgen een transportverzekering indien zulks wordt overeengekomen en de koper ons de premie voor de verzekering vergoedt. Een eventueel door de koper gewenste bijzondere verpakking wordt apart berekend. Het staat ons vrij om order overeenkomsten in gedeelten te leveren. (of na te leveren om welke reden dan ook)


4.


Eventueel overeengekomen leveringstermijnen zullen door ons zo veel mogelijk worden aangehouden. Deze termijnen zijn echter nimmer als bindende/fatale termijnen te beschouwen en bij overschrijding van deze termijnen zijn wij voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.


5.


Door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons op grond van zowel de betreffende overeenkomst als eventuele andere overeenkomsten met ons heeft voldaan, en in het bijzonder totdat terzake van de overeenkomsten de gehele koopprijs met alle eventueel bijkomende kosten is betaald, zulks tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen. De opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. De goederen kunnen terstond door ons worden teruggevorderd indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet. Aan ons en aan onze werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van de koper te betreden en zich feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen. Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de koper om de door ons geleverde goederen binnen het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen of te verwerken. Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met goederen van de opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt de verkoper het eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.


6.


Monsters, foto’s en schetsen blijven ons eigendom en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Alle modellen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven ons eigendom, ook al zijn deze modellen geheel of gedeeltelijk door de koper betaald. Het auteursrecht op modellen welke door ons speciaal voor een opdracht zijn ontworpen berust bij ons.


7.


Betaling dient te geschieden op ons aangegeven bankrekeningnummer binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling na deze termijn is de koper 2% kredietbeperkingstoeslag verschuldigd. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum is de koper gerechtigd tot een korting van 2%, behoudens bij rembourszendingen of ingeval van betalingsachterstand ten aanzien van enige andere factuur. Ingeval betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt is de koper, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in gebreke en is de koper aan ons een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:119a BW) over het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling. Indien wij een vordering op de koper ter incasso uit handen geven is de koper gehouden ons zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Indien de koper enige verplichting jegens ons niet nakomt en in het bijzonder ingeval van betalingsachterstand zijn wij gerechtigd eventuele lopende overeenkomsten voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en verdere bestellingen te weigeren. Compensatie door de koper met enige vordering op ons is uitgesloten, tenzij wij schriftelijk aan de koper hebben bevestigd dat wij daarmee instemmen. Indien Koper surséance van betaling (of een vergelijkbare buitenlandse regeling) of zijn faillissement aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd of hij wordt opgenomen in de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (of een vergelijkbare buitenlandse regeling), zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door koper op de fatale datum zijn wij gerechtigd de vordering uit handen te geven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en de daarbij behorende staffel.


8.


Eventuele reclames met betrekking tot onjuist geleverde goederen en/of transportschade dienen binnen 8 dagen na aflevering bij ons te worden gemeld. Na afloop van deze termijn vervalt ieder recht van de koper terzake.


9.


Van ons afkomstige goederen, die door de koper aan ons worden teruggezonden in verband met enig gebrek, schade of onjuiste levering, worden door ons pas geaccepteerd indien retournering tevoren met ons is overeengekomen. Het vervoer van retourgoederen is voor rekening en risico van de koper. Onze instemming met de terugzending van enig goed houdt niet een acceptatie van de klacht in. Ten aanzien van enig door ons geleverd goed geldt de acceptatie van de retour gezonden goederen pas als dit aan de koper is bericht en bevestigd. Een reclame, van welke aard ook, schort de betalingsverplichtingen van de koper niet op. Na terug ontvangst van het goed en acceptatie van een klacht zullen wij of het goed remplaceren, of de koper voor het factuurbedrag van het goed crediteren. Wij zijn gerechtigd om ter dekking van behandelingskosten van retourgoederen minimaal 15% van de factuurwaarde daarvan aan de koper in rekening te brengen. Speciaal voor de koper bestelde goederen welke wij niet standaard in ons voorraadassortiment voeren of niet in de door koper bestelde hoeveelheid geleverd, kunnen nimmer door ons worden teruggenomen.


10.


In geval van overmacht zijn wij bevoegd onze leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan de koper gehouden te zijn. Indien wij ondanks omstandigheden die als overmacht aangemerkt kunnen worden de leveringen en/of diensten uitvoeren, dan behouden wij ons het recht voor alle door ons te maken kosten aan de koper door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar ons oordeel wenselijk en noodzakelijk is.


11.


In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade van de koper, behoudens in geval van grove schuld of opzet onzerzijds. Wij ziin met name niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden wanneer het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden.


12.


Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt de koper de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsnaammodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.


13.


Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid en betreffende vrijwaring van ans voor aanspraken van derden, zijn mede bedangen ten behoeve van degenen die bij ons in dienst zijn als van derden voor wier handelen dan wel nalaten wij aansprakelijk kunnen zijn.


14.


Op alle door ons als verkoper gesloten overeenkomsten van koop en verkoop is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Haarlemmermeer is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de voor de wet aangewezen rechter, zo wij deze laatste mochten verkiezen.
Noordwijkerhout, 1 augustus 2018
Alle vroegere verkoop- en leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen.